Migracja – czym jest, definicja – omówienie

Obecnie coraz większa liczba osób wyjeżdża z kraju w różnym celu. Najczęściej jednak osoby wyjeżdżają w związku z podjęciem pracy lepiej płatnej, ale także w celu spokojniejszego życia z racji tego, że w ich kraju panuje wojna bądź bieda.

Migracja to nic innego jak przemieszczanie się ludności, które jest naturalnym zjawiskiem i występuje we wszystkich czasach. Może ona nastąpić z przyczyn złej sytuacji gospodarczej lub sytuacji politycznej a także wojny lub biedy. W danym kraju można wyróżnić dużo podziałów migracji po pierwsze ze względu na zasięg, czyli migracje wewnętrzne i zewnętrzne, czas trwania czasowe i trwałe, ze względu na cel turystyka lecznictwa pielgrzymki zarobki oraz względu na formy migracji czy emigracja, imigracja, reemigracja, uchodźstwo, ewakuacja, repatriacja, przesiedlenie oraz reportacja.

Można wyróżnić duży zestaw czynników wpływających na migracje ludności między innymi takim czynnikiem jest wywołanie chęci opuszczenie tego miejsca lub opuszczenie jego, które daje jakąś alternatywę i skłania do przyjazdu do danego miejsca. Kolejnymi czynnikami mogą być bariery polityczne główną przyczyną w takiej sytuacji może być niska mobilność ludności. Kolejną barierą są bariery językowe, jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu migracji międzynarodowej w Unii Europejskiej i na innych obszarach bez barier politycznych. Wyróżniać można także bariery kulturowe oraz infrastrukturalne, które charakteryzują się słowo rozwojem mieszkalnictwa. Są to szczególnie ważne bariery w Polsce.

Do ważnych aspektów dotyczących migracji zaliczyć można także jej modele. Istnieją różne modele migracji, które zostały podzielone na cztery aspekty:

 • klasyczny model migracji,
 • kolonialny model migracji,
 • model gastarbeiterów,
 • imigracje nielegalną

Opisując klasyczny model migracji można stwierdzić, że pomimo limitów ilościowych migranci generalnie są zachęcani do przyjazdu i gwarantuje się im obywatelstwo. Ta kategoria dotyczy takich narodów i kraj jak USA, Kanada czy Australia. Kolonialny model dotyczy dawnych imperiów kolonialnych głównie Wielkiej Brytanii Francji zakłada ona dobry stosunek imigrantów do imigrantów z dawnej kolonii kosztem tych z innych krajów. Model trzeci zakłada przyjmowanie imigrantów, jako pracowników na jakiś czas bez udzielanie obywatelstwa tylko w celu pracy. Przykładem być Niemcy, Szwajcaria czy Belgia. Imigracja nielegalna jest częstym modelem migracji jest to samowolne przekroczenie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu po upływie terminu na przykład wizy.

Nasilające się zjawisko migracji to jedno z najważniejszych wyzwań dla Europy i poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się ono z przemianami ekonomicznymi (przede wszystkim globalizacją), kulturowymi, obyczajowymi, ale również z poszerzającymi się obszarami biedy i ubóstwa, konfliktami międzynarodowymi, czy etnicznymi.

Do form przemieszczanie się ludności można zaliczyć:

 • migracje, jako wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu w kraju lub poza granicą kraju. Na rozmiar wpływ ma stan gospodarki. W dzisiejszych czasach migracje mają charakter masowy,
 • Emigracja, która jest drugą formą charakteryzująca się wyjazdem z kraju ojczystego do innego państwa z różnych przyczyn oraz osiedlenie się na stałe bądź na jakiś czas,
 • imigracja oznacza przybycie do nowego miejsca zamieszkania,
 • repatriacja to powrót do kraju ojczystego osób które nie z własnej woli znalazły się poza jej granicami,
 • reemigracja to powrót z emigracji,
 • deportacja to przymusowe wydalenie z kraju.

Przyczynami migracji za granicę może być duże bezrobocie w kraju co skutkuje brakiem miejsca pracy, w związku z tym osoby decydujące się na emigracje wyjeżdżają w zarobkowym celu lub niskie zarobki, które nie pozwalają na przeżycie w danym kraju. Kolejną przyczyną może być chęć edukacji za granicą i zdobycia cennego doświadczenia, a także podjęcie leczenia. Do głównych przyczyn migracji za granice można także zaliczyć chęć poznania nowych doświadczeń lub rozwijania swojej kariery w międzynarodowych firmach. Mniej spotykanymi, ale także występującymi przyczynami mogą być motywy religijne.

Znaczenie migracji dla krajów przyjmujących migrantów jest bardzo duże. kraj który podejmie się przyjąć migrantów musi wiązać się z tym że nie wszystkim obywatelom danego kraju będzie to odpowiadało.

Przyjmując bądź wyjeżdżając do innego kraju musimy mieć na uwadze, że taki wyjazd może mieć różne skutki. Większość ludzi jest tolerancyjna, co do emigrantów jednak występują osoby, które nie zgadzają się i nie podzielają zdania państwa na temat przyjmowania tak zwanych uchodźców. Można wyróżnić różnorakie skutki migracji dla kraju wysyłającego i kraju przyjmującego migrantów.

Do podstawowe skutków pozytywnych dla kraju wysyłającego można zaliczyć spadek wskaźników bezrobocia, co pozytywnie odbije się na stopie bezrobocia w całym państwie, transfer środków finansowych, inwestowanie w kraju, czyli osoby, które migrują do tego kraju tam wydają pieniądze, z czego część trafia do Skarbu Państwa, obniżenie wskaźników ubóstwa, czyli jeżeli osoba będzie podnosić swoje zarobki obniża także wskaźnik ubóstwa. Kolejnymi skutkami są zwiększenie popytu wewnętrznego, podnoszenie standardów życia poprzez większe zarobki, rozwój sektora usług na przykład firm transportowych, które będą organizować przewozy międzynarodowe oraz agencje turystyczne, wzrost zapotrzebowania na przedsiębiorstwa budowlane, ponieważ zarobki, które będą dane osoby posiadać przeznaczone są głównie na budowy domów czy remonty. Kluczowym pozytywnym skutkiem jest nabycie umiejętności językowych, czyli praktyczne poznanie danego języka w danym kraju a także stykanie się z obcymi kulturami.

Natomiast do skutków negatywnych można zaliczyć:

 • trudne pozyskanie osób do pracy lub utrzymanie osób już zatrudnionych,
 • niedopasowanie popytu i podaży pracy,
 • wyjazd osób które są dobrze wykształcone i utracenie kapitału ludzkiego w danym kraju,
 • spadek Produktu Krajowego Brutto,
 • rozdzielenie rodzin czy ich rozpad,
 • zmiany w strukturze wieku i płci ludności w danym kraju,
 • zmiany struktury społeczno kulturowych,
 • oderwanie od rodzinnej kultury i tradycji

Można wyróżnić jeszcze cztery rodzaje skutków. Po pierwsze są to skutki migracji dla kraju przyjmującego dane osoby. Są to między innymi takie skutki jak wzrost liczby obcej ludności, niezadowolenie obywateli w związku z zatrudnieniem obcokrajowców zamiast obywateli danego kraju, zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa, napływ specjalistów oraz zapewnienie opieki zdrowotnej.

Kolejnym rodzajem skutków są skutki dla migrującego. Do nich można zaliczyć przede wszystkim wyższe zarobki o których była wcześniej mowa, wyższy standard życia oraz poziom bezpieczeństwa finansowego czy materialnego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nauka nowych kwalifikacji, spełnienie marzeń i aspiracji zawodowych których nie mogli spełnić w swoim kraju, transfer wiedzy oraz środków finansowych jak i wcześniej wspomniane podnoszenie kwalifikacji językowych.

Przedsiębiorstwa także zarówno zyskają, jaki tracą na migracji osób, ponieważ skutkami migracji z perspektywy kraju przyjmującego dla dużych przedsiębiorstw jest zaspokojenie popytu na pracowników, które mają wysokie kwalifikacje, dla przedsiębiorstw małych jest to zdobycia taniego pracownika, który będzie Pracował za stawkę, która dla obywatela danego kraju jest zbyt niska, oraz niechęć lokalnej społeczności do tego pracownika. Dla podmiotów usługowych jest to na spokojnie popytu na usługi o tematyce specjalistycznej a także ucieczka od zawodów, które wykonują obcokrajowy. Jeżeli chodzi o rolnictwo to jest to pozyskanie pracowników do pracy o charakterze sezonowym, których jest coraz mniej, zostawienie pracy tak zwanej nisko prestiżowej dla obcokrajowców z racji tego, że tylko oni chcą wykonywać taką pracę.

Ważnymi skutkami są także skutki polityczne z racji tego, iż napływ obcokrajowców wiąże ze sobą wiele problemów w związku z ich blokowaniem oraz sposobów jak zaprzestać niechęci mieszkańcu do obcokrajowców. Wiąże się z tym duże zagrożenie związane z powstawaniem ruchów populistycznych. Populizm może być traktowany, jako strategia polityczna, co powoduje wskazanie osoby, która jest odpowiedzialna za tą sytuację w państwie. Ważne jest tym wypadku, aby osoba rządząca przekonała o tym, że dane działanie może być pozytywnym aspektem dla całego kraju. Coraz więcej krajów nie decyduje się na przyjmowanie obcokrajowców z racji lęku przed obywatelami a zarówno wyborcami. Nie każdy kraje zdecydowało się na przyjęcie obcokrajowców z racji głosowania, jakie odbyło się pomiędzy obywatelami oraz większej ilości głosów przeciwko przyjmowaniu tych osób.

Przy omówieniu tematu migracji należy wspomnieć o takim pojęciu, jak eurosieroctwo. Z migracją zarobkową związany jest termin eurosieroctwa. Eurosieroctwo definiuje się, jako fakt nie posiadania przez niepełnoletniego obojga rodziców lub jednego rodzica, który opuścił kraj za pracą. Prościej rzecz ujmując to dziecko, które wychowuje się, bez co najmniej jednego rodzica w związku z tym, że on wyjechał w celu celach zarobkowych poza granice kraju.

Skutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz mogą dotyczyć krajów, z których ludzie migrują oraz tych, do których migrują. Skutki mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwa a także mogą stanowić pozytywne odzwierciedlenie bądź negatywne w oczach obywateli. Niełatwym zadaniem jest zarządzanie tak, aby wzbudzić w obywatelach większą tolerancyjność ze względu na te osoby. Trudnym zadaniem są zadania władz w tym zakresie, ponieważ z jednej strony jest to dobry zastrzyk finansowy, jakich i ekonomiczny dla państwa a z drugiej widnieje niechęć obywateli.

Podsumowując należy stwierdzić, iż znaczenie migracji dla krajów przyjmujących migrantów jest bardzo duże, ponieważ przyczyniają się do wzrostu liczby ludności a także zróżnicowania kulturowego. Natomiast osoby migrujące mają zapewnione wyższe zarobki oraz standard życia, czują się bezpiecznie finansowo oraz mogą podnosić swoje kwalifikacje i spełnić aspiracje zawodowe poprzez transfer wiedzy. Pozytywnym skutkiem dla państwa jest transfer środków finansowych, co powoduje wpływy do Skarbu Państwa a dla samych migrujących i jest to okazja do podnoszenia kwalifikacji językowych jak i innych. Nie jest jednak łatwym zarządzać tak, aby dogodzić zarówno obywatelom swojego kraju jak i przyjeżdżającym osobom z innych krajów. Osoby rządzące państwem chcieliby zaspokoić obie strony. Z jednej strony chcieliby przyjąć osoby przyjeżdżające z innych krajów, ale nie chcą narazić się na niechęć ze strony obywateli. Może to być spowodowane tym, że są oni wyborcami, którzy w następnych wyborach mogą nie wybrać danego zarządzającego. Istnieje jednak szereg korzyści, jakie może otrzymać państwo jak i obywatele znajdujący się już w tym państwie, które poprawią sytuację gospodarczą, jak i ekonomiczną danego państwa a także, co za tym idzie komfort życia obywateli. Znaczenie migracji dla krajów przyjmujących migrantów jak i samych migrantów jest bardzo duże. Dla danego państwa ma ono wyżej wymienione skutki, a dla migrantów poprawia sytuację życiową i daje spokojne i bezpieczne życie z dala od wojen czy innych czynników uniemożliwiających spokojne żyć.